Комисии

Дейност > Комисии

Комисия по транспорт и туризъм (TRAN), член

Основни направления на дейността:
 –  въпросите, свързани с развитието на обща политика за железопътния,
автомобилния, вътрешния речен, морския и въздушния транспорт, по-специално:
а) общите правила за транспорт в рамките на Европейския съюз;
б) изграждането и развитието на трансевропейски транспортни мрежи;
в) предоставянето на транспортни услуги и отношенията с трети страни в областта на транспорта;
г) сигурността на транспорта,
д) отношенията с международни транспортни органи и организации;
е) Европейската агенция по морска безопасност, Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз, Агенция за авиационна безопасност на Европейския съюз и Съвместното предприятие SESAR;
– пощенските услуги;
– туризма.

 Официален уебсайт:  http://www.europarl.europa.eu/committees/bg/tran/home.html

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (LIBE),
заместващ член

Основни направления на дейността:
– защита на правата на гражданите, правата на човека и основните права, включително закрилата на малцинствата;
– мерки за борба с всички други форми на дискриминация, освен дискриминация по полов признак или дискриминация на работното място, или на пазара на труда;
– законодателство в областта на прозрачността и защитата на физически лица по отношение на обработката на лични данни;
– установяване и развитие на пространство на свобода, сигурност и правосъдие, а именно:
а) мерки относно влизането и движението на лица, убежището и миграцията,
б) мерки относно интегрираното управление на общите граници,
в) мерки във връзка с полицейското и съдебно сътрудничество по наказателно правни въпроси, включително тероризма.
– Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании и Агенцията на Европейския съюз за основните права, Европол, Евроюст, CEPOL, Европейската прокуратура и други органи и агенции в същата област;
– установяване на явна опасност от сериозно нарушаване на общите за държавите – членки принципи.

 Официален уебсайт:  http://www.europarl.europa.eu/committees/bg/libe/home.html

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

 Официален уебсайт:  https://www.europarl.europa.eu/committees/bg/envi