Отчет на дейността на Петър Витанов

Ръководител на Делегацията на българските социалисти в ЕП

/юли 2019 – април 2024г./

 1. Парламентарна дейност

Изказвания в пленарна зала в дебатите относно:

 • Присъединяването на Румъния и България към Шенгенското пространство;
 • Механизмът за оценка по Шенген;
 • Законодателен акт за изкуствения интелект;
 • Изкуственият интелект в наказателното право и използването му от полицията и съдебните органи по наказателноправни въпроси;
 • Глобално сближаване по генеративния ИИ;
 • Европейско пространство на здравни данни;
 • Одобрение на типа на моторни превозни средства и двигатели по отношение на техните емисии и дълготрайност на батерията (Евро 7);
 • Действието в целия Съюз на определени решения, засягащи правото на управление на превозни средства;
 • Дизелгейт: подозрения за широкоразпространена употреба на измервателно-коригиращи устройства в автомобили с цел намаляване на ефективността на системите за контрол на замърсяването;
 • Разработване на стратегия на ЕС в областта на велосипедния транспорт;
 • Устойчивост на критичните субекти;
 • Устойчиви горива в морския транспорт (Инициатива FuelEU — сектор „Морско пространство“) – Разгръщане на инфраструктура за алтернативни горива;
 • Заплащане на такси от тежкотоварни автомобили за използване на определени инфраструктури;
 • Хармонизиран подход на ЕС към мерките за пътуване;
 • Въздействие на руската незаконна агресивна война срещу Украйна върху секторите на транспорта и на туризма на ЕС;
 • Стратегия на ЕС за мобилност и транспорт: необходими мерки до 2030 г. и след това;
 • Преразглеждане на насоките за трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T);
 • Европейска година на железопътния транспорт (2021 г.);
 • Права и задължения на пътниците, използващи железопътен транспорт;
 • Определяне на по-строги стандарти за емисиите на CO2 от нови тежкотоварни превозни средства;
 • Качеството на атмосферния въздух и по-чист въздух за Европа;
 • Устойчиви авиационни горива (инициатива ReFuelEU — сектор „Авиация“);
 • Директива относно емисиите от промишлеността – Портал за емисиите от промишлеността – Разгръщане на инфраструктура за алтернативни горива – Устойчиви горива в морския транспорт (Инициатива FuelEU — сектор „Морско пространство“) – Енергийна ефективност (преработен текст) (общо разискване – „Подготвени за цел 55“ и емисиите от промишлеността);
 • Доклад на МКИК относно изменението на климата: призив за спешни допълнителни действия;
 • Преразглеждане на системата на ЕС за търговия с емисии на парникови газове – Мониторинг, докладване и проверка на емисиите на въглероден диоксид от морския транспорт – Механизъм за корекция на въглеродните емисии на границите – Социален фонд за климата – Преразглеждане на системата на ЕС за търговия с емисии за въздухоплаването;
 • Стандарти за емисиите на CO2 от леки пътнически автомобили и леки търговски превозни средства;
 • Задължителните годишни намаления на емисиите на парникови газове за държавите членки (Регламент за разпределяне на усилията) – Земеползване, промяна в земеползването и горско стопанство – Стандарти за емисиите на CO2 от леки пътнически автомобили и леки търговски превозни средства (Общо разискване – Пакет „Подготвени за цел 55“ ;
 • Преразглеждане на схемата на ЕС за търговия с емисии – Социален фонд за климата – Механизъм за корекция на въглеродните емисии на границите – Преразглеждане на системата на ЕС за търговия с емисии за въздухоплаването – Уведомяване по Схемата за компенсиране и намаляване на въглеродните емисии в международното въздухоплаване (CORSIA) (Общо разискване – Пакет „Подготвени за цел 55“;
 • Устойчиви авиационни горива (инициатива ReFuelEU — сектор „Авиация“);
 • Неотдавнашна гореща вълна и суша в ЕС;
 • Повишаването на цените на енергията – решения на европейско равнище: ролята на енергийната ефективност и енергията от възобновяеми източници и необходимостта от справяне с енергийната бедност;
 • Европейски законодателен акт за климата;
 • Европейска стратегия за интеграция на енергийните системи – Европейска стратегия за водорода;
 • Прилагане на директивите за качеството на атмосферния въздух;
 • Влошаването на положението с бежанците в резултат на агресията на Русия срещу Украйна;
 • Украински зърнени култури на европейския пазар;
 • Улесняване на износа на украински селскостопански продукти: значение за икономиката на Украйна и за глобалната продоволствена сигурност;
 • Въздействие на мерките за борба с COVID-19 върху демокрацията, основните права и принципите на правовата държава;
 • COVID-19: поддържане на готовността и реакцията на ЕС — поглед напред;
 • Подготовка за заседанието на Европейския съвет на 16 и 17 декември 2021 г. – реакцията на ЕС във връзка с възобновяването в световен план на пандемията от Covid-19 и на нововъзникващите варианти на Covid;
 • Актуално състояние във връзка със стратегията на ЕС за ваксиниране срещу COVID-19;
 • Цифрово зелено удостоверение – граждани на Съюза – Цифрово зелено удостоверение – граждани на трети държави – Физическа и финансова достъпност на тестовете за COVID-19;
 • Спасяване на летния туристически сезон – подкрепа от ЕС за сектора на хотелиерството и ресторантьорството;
 • Многогодишна финансова рамка (включително собствени ресурси), механизъм за обвързаност с принципите на правовата държава и фонд за възстановяването на Европа;
 • Необходимост от незабавна реформа на вътрешните правила на Комисията, за да се гарантира прозрачност и отчетност в контекста на предполагаеми конфликти на интереси;
 • Това е Европа – Разисквания с министър-председателя на България Николай Денков;
 • Санкциите на Съединените американски щати и принципите на правовата държава
 • Доклад на Комисията относно върховенството на закона за 2020 г.;
 • Правна защита за семействата на дъгата, упражняващи свободно движение, по-специално във връзка с делото “бебе Сара”.

Въпроси към Европейската комисия относно:

 • Присъединяването на България и Румъния към Шенгенското пространство;
 • „Газпром“ спира доставките на газ за Полша и България;
 • Антикорупционните реформи в България;
 • Доклад за България за върховенството на закона за 2021 година;
 • Принос на безвъзмездните средства от ЕС за развитието на железопътната инфраструктура в България;
 • Принос на безвъзмездните средства от ЕС за развиване на пътната мрежа в България;
 • Качеството на въздуха и системно замърсяване в района на гр. Русе;
 • Съответствие на Акта за цифровите пазари и промени в резултатите от търсенето, водещи до дисбаланс в трафика между участниците на пазара;
 • PimEyes: последиците за основните права от ползването за лични цели на технологията за разпознаване на лица и биометричните бази данни;
 • Механизъм за възстановяване и устойчивост;
 • Недискриминационно третиране на децата по отношение на цифровата схема на ЕС за сертификат за COVID – мерки, предприети от Съвета;
 • Осигуряване на финансиране от ЕС за окончателните получатели — Регламент (ЕС, Евратом) 2020/2092 относно общ режим на обвързаност с условия за защита на бюджета на Съюза;
 • Въвеждане на изменения в механизма за пропорционално и справедливо разпределение на ваксини;
 • Актуалното състояние на преговорите по Регламента относно защитата на бюджета на Съюза в случаите на широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава в държавите-членки;
 • Прозрачност на договорите за ваксини срещу COVID-19;
 • Въвеждане на изменения в механизма за пропорционално и справедливо разпределение на ваксини;
 • Разликите в качеството на продуктите на единния пазар на ЕС;
 • Функционирането на вътрешния пазар на ЕС;
 • Механизъм за възстановяване и устойчивост;
 • Преразглеждането на правилата на ЕС относно услугите от общ икономически интерес;
 • Осигуряване на финансиране от ЕС за окончателните получатели — Регламент (ЕС, Евратом) 2020/2092 относно общ режим на обвързаност с условия за защита на бюджета на Съюза;
 • Специфичните налични на пазара енергийни ресурси на предлагането;
 • Нивата на шума от въздухоплавателни средства.
 • Отражението на COVID-19 върху заетостта на екипажите на въздухоплавателни средства
 • Доклад на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО) по отношение на „Евроинс Румъния“;
 • Използване на животни за образование и обучение;
 • Нарастването на антисемитизма и речта на омразата в България;
 • Премахването на минималното изискване за тегло на черния дроб при производството на гъши и патешки черен дроб;
 • Отнемането на лиценза на „Евроинс Румъния“;
 • Отношения с Мароко;
 • Скелетни дисплазии.
 • Дейност в парламентарните комисии

2.1 Комисия по транспорт и туризъм (TRAN)

 • Избор за координатор на групата на Социалистите и демократите в Комисията по транспорт и туризъм

Единодушно бях избран за координатор в Комисията по транспорт и туризъм. Тази позиция е от ключово значение на фона на преговорите за възстановяването на транспортния сектор, декарбонизацията на транспорта и трансформацията на европейската икономика, които са част от дебата в Европейския парламент. Всяка политическа група в Европейския парламент избира между своите членове координатор в съответната комисия, който отговаря за политиките и позициите в съответния сектор, както и за разпределението на законодателните файлове между членовете в комисията.

Пакет „Мобилност I”

 • В качеството си на координатор на групата на Социалистите и демократите в Транспортната комисия, проведох редица срещи, участвах в дискусии и  инициативи с цел сътрудничество между представителите на единомислещите страни в рамките на ЕП;
 • Многократно настоявах за изготвяне на оценка на въздействието на мерките по отношение на околната среда, което беше възприето от ЕК.
 • Инициирах дебат в пленарна зала относно въздействието на мерките от Пакет „Мобилност“ върху работниците, клиентите, конкуренцията, бъдещата структура на сектора на автомобилните превози на товари, както и върху функционирането на вътрешния пазар;
 • Поех ролята на докладчик в сянка по предложението за Директива за определяне на специфични правила за командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт. Участвах в междуинституционалните преговори по целия Пакет „Мобилност“ /проведени през месец декември 2019 г./;
 • Внесох предложения за изменения в защита на българските превозвачи по трите законодателни предложения от Пакет „Мобилност“.

Въпреки всички усилия, положени в рамките на Европейския парламент, Пакет „Мобилност“ I беше приет, като окончателните разпоредби са в своя най-рестриктивен и дискриминационен вариант, който досега е бил разглеждан. Така на практика се нарушава функционирането на вътрешния пазар чрез въвеждането на протекционистични мерки.

Включването на международния транспорт и каботажа в обхвата на законодателството за „командированите работници“ не е обосновано и ще има силно негативно влияние върху транспортния сектор в Централна и Източна Европа. Гласувано бе и въвеждането на забрана за ползване на почивката в кабината и на задължението за шофьорите да се връщат „у дома“ на всеки осем седмици.

Пакет „Мобилност II”

 • Докладчик в сянка по Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1073/2009 относно общите правила за достъп до международния пазар на автобусни превози

Предложението на ЕК за промени в общите правила за достъп до международния пазар на автобусни превози показва непоследователност в контекста на двата „Пакета за мобилност“. Във втория „Пакет за мобилност“ се предложи либерализация на международния превоз на пътници. Създава  се и нов Регулаторен орган в сферата на този вид превози.

Фонд за справедлив преход

 • Докладчик в сянка в Комисията по транспорт и туризъм по Предложението за регламент за създаване на Фонд за справедлив преход

Фондът за справедлив преход е един от инструментите за компенсиране на щетите, които се очаква да понесат най-засегнатите от зеления преход региони. В рамките на предложението ЕК предвижда средства в размер на 40 млрд. евро за облекчаване на социално-икономическите последици. Тези средства трябва да се насочат за преквалификация на работници, подпомагане на МСП при създаването на нови икономически възможности, диверсифициране на икономическата дейност и инвестиции в бъдещето на регионите. В тази връзка, в качеството ми на докладчик в сянка успях да убедя колегите  обхватът на подкрепа от Фонда да бъде разширен в следните няколко посоки:

 • Осигуряване на справедлив преход за работниците, но и за самоосигуряващите се лица /с подобряване на мобилността на работната ръка, за да се избегнат високите нива на безработица в най-засегнатите региони/. Предложих да се включи подкрепа за доходите и субсидии за мобилност на работници, които трябва да се преместят на нова работа в друго населено място. Освен това, и подкрепа за самоосигуряващите се лица, поради тяхната уязвимост /те плащат най-тежка социална цена от големите структурни промени на икономическия модел./
 • Въвеждане на нов източник на приходи за бюджета на ЕС  – например т.нар. „въглероден граничен данък“ за трети страни, които предлагат на вътрешния пазар продукти, неспазващи екологичните стандарти на ЕС. Това е начин да се създаде подходяща финансова рамка за Фонда и да се осигурят равнопоставени условия за европейската промишленост, както и допълнителни средства за финансиране на политиките, ограничаващи емисиите.
 • Осигуряване на плавен преход и сигурност на доставките на енергия. Включване на природния газ в преходния период до 2050 г. като енергиен източник, но при определени условия: инвестиции за модернизиране и замяна на съществуваща високоемисионна инфраструктура. Коментира се въглищните централи да се преструктурират в работещи с природен газ, като първа стъпка в рамките на прехода.

Стратегия за интеграция на енергийните системи

 • Докладчик в сянка по становище относно Европейска стратегия за интеграция на енергийните системи

Стратегията представя визия за ускоряване на прехода към по-интегрирана енергийна система, която подкрепя изграждането на неутрална по отношение на климата икономика на най-ниската възможна цена и във всички сектори. Същевременно е път към укрепване на енергийната сигурност. Подпомага и опазването на здравето и околната среда и насърчава растежа, иновациите и водещите позиции на промишлеността на ЕС в световен мащаб.

Фокусът на предложените промени e в рамките на транспортният сектор като мост към използването на възобновяема енергия и осигуряването на адекватни политики и финансови инструменти, както и устойчиви критерии за инвестиции. Адаптирането на електропреносните мрежи и инфраструктурата за алтернативни горива е в основата на изграждането на вериги за доставка на водород, както и за ускоряване на декарбонизацията на вече съществуващи водородни производства.

Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Механизъм за възстановяване и устойчивост

 • Докладчик в сянка по становище относно предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Механизъм за възстановяване и устойчивост

Избухването на COVID-19 промени икономическите, социалните и бюджетните перспективи в ЕС. Пагубните последици от пандемията и асиметричното въздействие по отношение на държавите членки изискваха спешен и координиран отговор, както на европейско, така и на национално равнище.

В рамките на Комисията по транспорт и туризъм, основният фокус на предложените промени беше  осигуряването на адекватна подкрепа за транспорта и туризма като едни от най-тежко засегнатите от пандемията. Настоявах за приоритизиране на инвестициите, целящи да подкрепят декарбонизацията на транспорта и развитието на интелигентна и устойчива мобилност на равнище ЕС. Държавите членки следва да включат в националните си планове мерки, които подпомагат развитието на мобилност с нулеви емисии и необходимата инфраструктура, подобряване на железопътната инфраструктура и използването на зелен водород при производството на алтернативни горива.

Предложих и разширяване на Механизма чрез включване на широк спектър от политически мерки, които да доведат до пълна декарбонизация, дигитализация, развитие на мобилност с нулеви емисии и образование, фокусирано върху зеления преход и дигиталното бъдеще. 

Внесени изменения по Предложението за Регламент за прилагането на Единното европейско небе

Предложението на ЕК предвижда изцяло да промени начина, по който  функционира Европейската система за управление на въздушното движение. Това изисква цялостна оценка на въздействието и риска, анализ на разходите и ползите съгласно правилата за по-добро регулиране.  Работният документ, придружаващ измененото предложение за SES 2+, е недостатъчен и в много области се позовава на оценката на въздействието, направена преди почти десетилетие. Изключително важно е решенията за сериозни реформи да бъдат вземани въз основа на солидни и актуални анализи и предположения. Ето защо, в рамките на Комисията по транспорт и туризъм настоявах за изготвяне на нова оценка на въздействието.

Предложените промени ограничават правомощията на държавите да вземат решения за предоставяне на аеронавигационни услуги във въздушното пространство под техен контрол и ги прехвърлят на Агенцията за авиационна безопасност на ЕС. Съгласно Чикагската конвенция делегирането на правомощия от технически и оперативен характер на аеронавигационните услуги е част от държавния суверенитет. Предложението ми беше тези промени да отпаднат.

Предложение за директива по отношение на приноса на въздухоплаването към целта на Съюза за намаляване на емисиите в цялата икономика и за подходящо прилагане на глобална, основана на пазара мярка

Предложението за изменение на законодателството на Схемата за търговия с емисии на ЕС (СТЕ на ЕС) по отношение на прилагането му към авиацията е част от пакета “Fit for 55”, който е планът на ЕС за намаляване на емисиите на парникови газове с поне 55 % до 2030 г. в сравнение с нивата от 1990 г.

Основните изменения, приети от ЕП, са следните:

 • Включване на емисии от полети до държави извън Европейското икономическо пространство (ЕИП).

За да се осигурят амбициозни намаления на емисиите на парникови газове в авиационния сектор, в съответствие с Парижкото споразумение, и да се помогне за създаването на равни условия на международна конкуренция, Европейският парламент прие на ЕС да се прилага за всички полети заминаващи от летище, разположено в ЕИП, считано от 30 април на годината, следваща влизането в сила на новите правила.

 • Поетапно премахване на безплатните квоти до 2025 г

Авиацията представлява 2-3% от глобалните емисии на CO2. В ЕС емисиите от авиацията представляват 3,7% от общите емисии на CO2. Авиационният сектор генерира 15,7% от емисиите от транспорта, с изключение на емисиите, различни от CO2, което го прави вторият по големина производител на емисии на парникови газове след автомобилния транспорт. Позицията на ЕП предлага прекратяване на ползването на безплатни квоти за авиационния сектор до 2025 г., две години по-рано от графика, предложен от Комисията. За да се осигури постепенно премахване, се предлага ускорено намаление с 50 % на безплатните квоти за 2024 г. в сравнение с предложението на Комисията.

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2019/631 относно определянето на по-строги стандарти за емисиите на CO2 от нови леки пътнически автомобили и нови леки търговски превозни средства

Като част от пакета „Fit for 55“, предложеният регламент има за цел да промени стандартите за емисиите на CO2 за новопроизведени пътнически автомобили и нови леки търговски превозни средства, за да допринесе за целите на ЕС за 2030 г. и 2050 г. в областта на климата.

 • Цел 2035 г. за мобилност с нулеви емисии

Парламентът подкрепи предложението на Комисията за постигане на мобилност с нулеви емисии до 2035 г. Съгласно предложението емисиите от новите леки автомобили, регистрирани в ЕС до 2030 г., трябва да бъдат с 55% по-ниски, а емисиите от лекотоварни превозни средства трябва да бъдат с 50% по-ниски. До 2035 г. емисиите на CO2 от новите автомобили и лекотоварни превозни средства трябва да бъдат намалени със 100%, което означава, че всички нови превозни средства ще имат нулеви емисии.

Регламент на Европейския парламент и на Съвета за разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива и за отмяна на Директива 2014/94/ЕС на Европейския парламент и на Съвета

 • Докладчик по предложението за разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива и за отмяна на Директива 2014/94/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, продължил работата по файла на първоначалния докладчик Исмаил Ертуг

В контекста на пакета „Подготвени за 55“, на 14 юли 2021 г. Европейска комисията предложи нов регламент за разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива. Специфичните цели на предложения регламент обхващат осигуряване на минимална инфраструктура за подпомагане на необходимото навлизане на превозни средства с алтернативни горива във всички видове транспорт и във всички държави-членки на ЕС, за да се постигнат целите на ЕС в областта на Зелената сделка; осигуряване на пълна оперативна съвместимост на инфраструктурата; и изчерпателна информация за потребителите и адекватни опции за плащане в инфраструктурата за алтернативни горива.

Чрез Доклада спомогнах за подобряване на първоначалното предложение на Европейска комисия в няколко аспекта:

 • гарантиране на бързо, справедливо и географски приобщаващо развитие на електронната мобилност в целия Съюз;
 • улеснен достъп до всички обществени станции за зареждане за лица с намалена подвижност;
 • увеличаване на разгръщането на базирани на разстояние станции за зареждане с гориво за тежкотоварни автомобили по мрежата TEN-T.

Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно действието в целия Съюз на определени решения, засягащи правото на управление

 • Докладчик по предложението относно действието в целия Съюз на определени решения, засягащи правото на управление

Директивата е част от пакета на Европейската комисия за пътна безопасност, съдържащ три директиви, целящи да изградят нова правна рамка за издаване на свидетелства на управление и инструменти за регулиране и наказание на нарушенията извършени зад граница на територията на ЕС.

Европейската комисия внесе своето предложение за директива на 1 март 2023. Въпреки че в него бяха заложени правилният подход, обхват и дълбочина на мерките за намаляване на ПТП в по-тежките случаи, липсваха редица уточнения относно правилното прилагане на директивата на национално ниво.

В своя доклад въведох строго определени времеви рамки, в които обмена на информация трябва да бъде извършен между държавата, в която е извършено нарушението и държавата, издала книжката, както и между държавата издала книжката и въпросния гражданин. Настоявах за ясно и навременно осведомяване на гражданите, извършили нарушението, както и това да им бъде предоставена възможност за обжалване. Въведох максимална синхронизация между държавите-членки в издаването на наказания за продължителността на отнемане на свидетелството за управление, като държавата, издала документа трябва да издаде наказание с времетраене максимално близко до същото в държавата, в която е извършено нарушението. В качеството си на докладчик успешно поставих за ясно разграничение и по-малка толерантност за шофиране с превишена скорост над допустимото в рамките на жилищни райони, съпоставени с пътища извън тях.

Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за оправомощаване на Френската република да договори, подпише и сключи международно споразумение относно изискванията за безопасност и оперативна съвместимост на фиксираната транспортна връзка през Ламанша

 • Докладчик по предложението за решение за оправомощаване на Френската република да договори, подпише и сключи международно споразумение относно изискванията за безопасност и оперативна съвместимост на фиксираната транспортна връзка през Ламанша

Европейската комисия представи своето предложение на комисията по транспорт и туризъм в Европейския парламент на заседанието през юли 2023 г. Въз основа на това представяне и вследствие на решението на координаторите на комисията по транспорт и туризъм  да ми възложат ролята на постоянен докладчик  за отношенията с Обединеното кралство, изготвих доклад от страна на TRAN и ЕП.

Настоявах за  гласуване на доверие от страна на ЕС към Франция, че държавата ще представи интересите на всички страни-членки и ще гарантира безпроблемно и безопасно опериране на Ламанша.

Бюджетни становища на Комисията по  транспорт и туризъм

 • Докладчик в сянка на редица становища относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата година 2022, касаещи:
 • Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз;
 • съвместното предприятие „Чисто въздухоплаване“;
 • авиационна безопасност на Европейския съюз;
 • морска безопасност;
 • съвместното предприятие „Европейски железопътен транспорт“ ;
 • съвместното предприятие „Изследване на УВД в единното европейско небе 3“;
 • Докладчик в сянка на становището относно общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2024 година

Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2013/11/ЕС за алтернативно решаване на потребителски спорове, както и на директиви (ЕС) 2015/2302, (ЕС) 2019/2161 и (ЕС) 2020/1828

 • Докладчик в сянка по становището на комисията по транспорта относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2013/11/ЕС за алтернативно решаване на потребителски спорове, както и на директиви (ЕС) 2015/2302, (ЕС) 2019/2161 и (ЕС) 2020/1828

От страна на Комисията по транспорт и туризъм внесох изменения по становището към доклада на Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите, касаещи достъпа на граждани до извънсъдебни споразумения в областта на транспорта и туризма, в частност алтернативно решаване на спорове в сектора на правата на пътниците във въздушния транспорт. Настоявах за по-висока осведоменост на гражданите относно възможността за извънсъдебни споразумения, както и задължителното участие в такъв процес на фирми и предприятия в сектора на въздушния транспорт.

2.2 Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (ENVI)

Стратегия за устойчива и интелигентна мобилност — подготвяне на европейския транспорт за бъдещето

 • Докладчик в сянка по становище относно Стратегия за устойчива и интелигентна мобилност — подготвяне на европейския транспорт за бъдещето

Стратегията поставя основите за зелена и цифрова трансформация и за по-устойчива на бъдещи кризи транспортната система в  ЕС. Целта е емисиите да се намалят с  90% до 2050 г., като се осигури интелигентна, конкурентна, безопасна и достъпна транспортна система.

Промените ще подобрят значително състоянието на средата и ще повишат качеството на живот на гражданите. Освен това ще дадат тласък на модернизирането на европейските промишлени отрасли, ще доведат до създаване на устойчиви работни места, разработване на нови продукти и услуги, повишаване на конкурентоспособността и засилване на лидерство в световен план. Предвид големия дял на транспорта в общите емисии на парникови газове на ЕС, целта на ЕС за намаляване на емисиите на парникови газове с най-малко 55 % до 2030 г. и за постигане на неутралност по отношение на климата до 2050 г. е необходимо въвеждане на по-амбициозни политики за незабавно намаляване на зависимостта на транспорта от изкопаеми горива и чрез полезни взаимодействия с усилията за нулево замърсяване

Предложение за  изменение на Директива 1999/62/ЕО относно заплащането на такси от тежкотоварни автомобили за използване на определени инфраструктури (Евровинетка)

 • Докладчик по законодателно становище на Комисията по околна среда по предложение за  изменение на Директива 1999/62/ЕО относно заплащането на такси от тежкотоварни автомобили за използване на определени инфраструктури (Евровинетка)

С постигнатото споразумение се поставя началото на осемгодишен период на поетапно премахване на винетните такси за тежкотоварни превозни средства в рамките на основаната Трансевропейска транспортна мрежа и замяната им с тол такси. Същевременно, винетната система се запазва по отношение на леките и лекотоварните превозни средства.

Предвижда се размерът на винетните такси да бъде фиксиран процент от размера на годишната винетка, съответно не повече от 9 % за еднодневна винетка, 11 % за седмична винетка, 12 % за 10 дневна винетка, 19 % за месечната винетка и 30 % за двумесечната винетка. Това процентно съотношение би следвало да гарантира по-справедлива цена за потребителите спрямо времето, през което използват съответната пътна инфраструктура.

Един от най-важните елементи на постигнатото споразумение е идеята за прозрачност. Всяка държава членка ще трябва да подава информация, включително и към Европейската комисия,  не само за размера на приходите от събираните пътни такси, но и за начина, по който ще се използват. Той трябва да е съобразен с целите за намаляване на замърсяването на въздуха и шумовото замърсяване от автомобилния транспорт.

Социален фонд за изменението на климата, част от Пакета „Fit for 55”

 • Докладчик в сянка по Регламент за създаване на Социален фонд за изменението на климата.

Предложението има за цел да създаде Социален фонд за климата за периода 2025-2032 г., за да предостави на държавите членки финансиране за справяне със социалните последици от разширяването на Схемата за търговия с емисии (ЕТС) върху автомобилния транспорт и строителството върху уязвимите домакинства. Основните изменения, приети от Европейският парламент, са следните:

Мерките и инвестициите, подкрепяни от Фонда, ще бъдат от полза за уязвимите домакинства, микропредприятията и ползвателите на транспорта, които са особено засегнати от въздействието на прехода към климатична неутралност, включително ценообразуването на въглеродните емисии, по-специално домакинствата в енергийна бедност и гражданите в мобилността бедността, като се обръща специално внимание на живеещите в селски, островни, периферни, планински, отдалечени и по-малко достъпни райони или в по-слабо развити региони или територии, включително по-слабо развити крайградски райони, най-отдалечените региони и въглеродно-интензивни региони с висока безработица.

Национални планове

От всяка държава членка ще се изисква да представи национален план след консултация с местните и регионалните власти, икономическите и социални партньори и гражданското общество. Тези планове следва да съдържат съгласуван набор от мерки за справяне с енергийната бедност и мобилността, по-специално ефектите от прехода към климатична неутралност.

Държавите членки следва да включат разходите за мерките, осигуряващи временно пряко подпомагане на доходите, включително намалени данъци и такси върху електроенергията, като преходна мярка за уязвими домакинства и потребители на транспорт, засегнати от енергийна бедност и мобилност, за да се поеме увеличението на цените на автомобилния транспорт и горивата за отопление . Тази подкрепа ще бъде ограничена до максимум 40% от общите прогнозни разходи за всеки национален план за периода 2024-2027 г. и ще бъде преустановена до края на 2032 г.

Бюджет

Финансовият пакет за изпълнение на фонда за периода до 2027 г. трябва да бъде най-малко 11 140 000 000 евро по текущи цени. Фондът следва да бъде допълнен от приходи в резултат на продажбата на търг на 150 милиона квоти в съответствие с Директивата за СТЕ [5 250 000 000 EUR индикативна сума] за този период, което би представлявало обща сума, оценена от Парламента на 16,39 милиарда EUR. За периода 2028-2032 г. ще бъде определен след преразглеждане на регламента, в зависимост от наличните суми в рамките на годишните тавани на приложимата многогодишна финансова рамка и оценката и, ако е уместно и ако изпълнени са условията, целевото преразглеждане на Директивата за СТЕ.

 • Внесени изменения по Европейски законодателен акт за климата

Европейският законодателен акт за климата въвежда целта за въглеродна неутралност към 2050 г. Внесените изменения насочват към това тя да бъде постигната не на национално, а на общоевропейско равнище. Това трябва да включва гаранции за еднакви условия на конкуренция; разработване на механизъм за корекция на въглеродните емисии и предоговаряне на Договора за Енергийната харта, за да се насърчат инвестициите в устойчива енергетика.

 • Съвносител на изменения по проект на становище „Рамка за етичните аспекти на изкуствения интелект, роботиката и свързаните с тях технологии“

Бързият напредък в съвременните научни изследвания и иновациите в областта на околната среда, здравето и безопасността на храните поражда редица важни етични, правни и социални въпроси, които засягат връзката между науката и обществото. Изкуственият интелект може да спомогне за откриването на нови лекарства, терапии, профилактика, по-точна диагностика и да подобри цялостната ефективност на здравните системи. Технологиите обаче крият и рискове от дискриминация и нарушаване на основните човешки права.

 • Съвносител на изменения по проект на доклад „Недостиг на лекарства – как да се намери решение на нововъзникващ проблем“

Кризата с Covid-19 изостри проблема с недостига на лекарства и медицински изделия. Докладът на ЕП цели да даде насоки на Комисията, как този недостиг да бъде адресиран своевременно. В доклада и внесените изменения се отбелязва важността на европейската процедура за съвместно възлагане на поръчки за всички разработвани ваксини, лекарства, медицинско оборудване и медицински технологии. Те следва да бъдат лесно достъпни за всички европейски граждани, във всички държави членки, независимо от географското или икономическото им положение.

 • Съвносител на изменения по Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма за действията на Съюза в областта на здравето за периода 2021—2027 г. и за отмяна на Регламент (ЕС) No 282/2014 (програма „ЕС в подкрепа на здравето“)

„ЕС в подкрепа на здравето“ следва да допринесе значително за възстановяването след епидемията от Covid-19 като спомогне за подобряване на здравето на европейското население, повишаване на устойчивостта на здравните системи и насърчаване на иновациите в здравния сектор. Предвидени са инвестиции в размер на 9,4 млрд. евро. Тази нова програма ще запълни пропуските, които бяха установени по време на кризата, и ще гарантира, че здравните системи на ЕС са достатъчно устойчиви, за да могат да се справят с нови и бъдещи заплахи за здравето /като застаряването на населението и неравнопоставеността по отношение на здравния статус/.

 • Внесени изменения по Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно засилена роля на Европейската агенция по лекарствата в готовността за действия при кризи и управлението на кризи по отношение на лекарствените продукти и медицинските изделия

Пандемията от Covid-19 показа нагледно ограничените правомощия на Агенцията да се справя с недостига на лекарства и медицински изделия. С оглед подготовката при бъдещи извънредни ситуации, Регламентът предвижда създаването на ясна рамка относно дейностите, които ще се осъществяват от Агенцията във връзка с напр. научни консултации, клинични проучвания и др.

 • Внесени изменения по проект на доклад за Фармацевтична стратегия за Европа

Фармацевтичната стратегия адресира предизвикателствата с недостига на лекарства в ЕС и небалансирания достъп до фармацевтични продукти в различните държави. Целта е да се гарантира на пациентите достъп до иновативни и финансово достъпни лекарства и да се насърчи конкурентоспособността, капацитета за иновации и устойчивостта на фармацевтичната промишленост в ЕС. В Стратегията са представени конкретни действия за гарантиране на достъп, наличност и финансова достъпност на лекарствата. Тя подкрепя диверсифицираните и сигурни вериги на доставка, които гарантират отворената стратегическа автономност на ЕС в света, и насърчават екологично устойчивите фармацевтични продукти.

 • Внесени изменения по Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно сериозните трансгранични заплахи за здравето и за отмяна на Решение № 1082/2013/ЕС

Предложението предоставя укрепена рамка за готовност и реакция при  здравни кризи на равнище ЕС чрез преодоляване на слабостите, които излязоха на показ при пандемията от COVID-19. Правната рамка за епидемиологичен надзор, мониторинг, ранно предупреждение и борба със сериозните трансгранични заплахи за здравето трябва да бъде разширена.

Посоките са  допълнителни изисквания за докладване и анализ на показателите на здравните системи, както и сътрудничеството на държавите членки с Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC). Само така ще можем да гарантираме, че сме подготвени за адекватна реакция при евентуални бъдещи трансгранични кризи, свързани със здравето.

 • Внесени изменения по Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за Изменение на Регламент (ЕО) № 851/2004 за създаване на Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията

Чрез новите си правомощия Центърът следва да наблюдава капацитета на националните здравни системи да реагират на заплахи от заразни болести. Центърът следва да подкрепя изпълнението на действията, финансирани от съответните програми и инструменти на Съюза; да предоставя насоки за лечение и управление на случаите въз основа на задълбочена оценка на най-новите данни; да подкрепя реакциите при епидемии и огнища в държавите членки и в трети държави. Центърът ще трябва да предоставя своевременно обективна, надеждна и лесно достъпна информация относно заразните болести. Той следва да установи ясни процедури с действащите лица в областта на общественото здраве в трети държави, както и с компетентните международни организации.

 • Внесени изменения по Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно сериозните трансгранични заплахи за здравето и за отмяна на Решение № 1082/2013/ЕС

Като градивен елемент на Европейския здравен съюз предложението предвижда по-силна и по-всеобхватна правна рамка, в която Съюзът може да реагира бързо и да задейства прилагането на мерки за готовност и реакция при трансгранични заплахи за здравето в целия ЕС. Пандемията от COVID-19 показа, че механизмите на ЕС за управление на заплахите за здравето страдат от общи недостатъци, които изискват по-структуриран подход на равнището на Съюза, ако искаме да се справяме по-добре с бъдещи здравни кризи.

2.3 Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (LIBE)

 • Докладчик в сянка по предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на хармонизирани правила относно изкуствения интелект (Законодателен акт за изкуствения интелект) и за изменение на някои законодателни актове на Съюза

Изкуственият интелект е една от най-бързо развиващите се технологии, която вероятно ще бележи технологичната революция на 21-ви век.  В интерес на ЕС е да се запази технологичното лидерство и да се гарантира, че европейците могат да се възползват от нови технологии, разработени и функциониращи в съответствие с ценностите, основните права и принципите на Съюза. Регламентът има за цел да създаде правна сигурност както за производителите, вносителите и потребителите на системи за изкуствен интелект, така и за гражданите, които ще бъдат обект на тези системи. Всички системи, които се използват на територията на ЕС, следва да бъдат безопасни и да не нарушават основните права на европейските граждани.

Регламентът беше окончателно приет през март 2024 г. след усилени преговори, продължили над 2 години.

 • Докладчик в сянка по предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейското пространство на здравни данни

Целта на Регламента е хората в Европейския съюз да имат повече контрол над своите електронни здравни данни. Необходими са правила, които да гарантират сигурността на тези данни и да се осигури среда, където те могат да бъдат обработвани безопасно. Това ще позволи на научните изследователи, иноваторите, политиците и регулаторите от ЕС и от държавите-членки да използват тези данни за подобряване на диагностиката, лечението и благосъстоянието на хората. Също така целта е да се помогне за създаването на общ пазар за цифрово здравеопазване, като се хармонизират правилата и се подобри ефективността на здравната система.

Същевременно, личните здравни данни представляват много чувствителна информация, чието разкриване може да има редица последствия за засегнатите хора. Опазването на тези данни гарантира, че те няма да попадат в неправилни ръце и няма да се използват за злоупотреби или нарушения на личната неприкосновеност.

 • Докладчик в сянка по предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на допълнителни процедурни правила във връзка с изпълнението на Регламент (ЕС) 2016/679

Целта на Общия регламент за защита на данните /ОРЗД/ е да се хармонизира защитата на основните права и свободи на физическите лица по отношение на обработването на техните данни и да се осигурят свободните потоци от лични данни между държавите членки. В миналото Парламентът е изразявал загриженост относно „неравномерното и понякога несъществуващо прилагане на ОРЗД от националните ОЗД [органи за защита на данните]“. ЕП подчертава, че продължителните процедури могат да окажат „неблагоприятно въздействие върху ефективното прилагане и върху доверието на гражданите“, и особено за трансграничните жалби следва да се създаде „обща административна процедура за разглеждане на жалби“ с цел укрепване на правоприлагането.

В разглежданото предложение на Комисията за регламент относно процедурите за изпълнение на ОРЗД се предлага да се улеснят по-специално трансграничните случаи. Правото на изслушване и изискванията за преводи и за поверителност и лоялното сътрудничество на органите следва да се прилагат винаги, не само в случай на жалби или за решаване на спорове между органите.

 • Докладчик в сянка по препоръка относно проекта на решение на Съвета относно сключването на Споразумението между Европейския съюз, от една страна, и Нова Зеландия, от друга страна, относно обмена на лични данни между Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) и органите на Нова Зеландия, компетентни за борбата с тежката престъпност и тероризма

Предложението се отнася до искането за одобрение на решението на Съвета за сключване на споразумение за стратегическо сътрудничество относно обмена на лични данни между Европол и органите на Нова Зеландия, компетентни за предотвратяването и борбата с престъпността, включително тежката престъпност и тероризма, за което се изисква съгласието на Европейския парламент.

Целта на споразумението е да се даде възможност за предаване на лични данни, за да се засилят действията на компетентните органи на ЕС и Нова Зеландия, както и тяхното сътрудничество помежду им, с цел предотвратяване и борба с престъпленията, включително тежката престъпност и тероризма, които стават все по-транснационални и дори глобални явления, като същевременно се гарантират подходящи гаранции по отношение на пълното зачитане на основните права и свободи на физическите лица, включително неприкосновеността на личния живот и защитата на данните, както е признато в Хартата на основните права на Европейския съюз.

 • Докладчик в сянка по Проект на доклад Препоръки относно преговорите за сключване на споразумение за сътрудничество между Европейския съюз и Международната организация на криминалната полиция (ICPO-INTERPOL)

Международната организация на криминалната полиция (Интерпол) е най-голямата международна междуправителствена организация на криминалната полиция с 194 държави членки. Тя улеснява сътрудничеството в областта на правоприлагането като дава възможност за обмен и достъп до данни, свързани с правоприлагането. Интерпол има множество споразумения за сътрудничество с редица международни организации в области от взаимен интерес. Всички държави -членки на ЕС, членуват в Интерпол.

За да се засили сътрудничеството с Интерпол, включително чрез осигуряване на възможен достъп до базите данни на Интерпол, ЕС следва да сключи споразумение като гарантира защитата на личните данни на своите граждани.

 • Докладчик в сянка по предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно обмена на информация между правоприлагащите органи на държавите членки и за отмяна на Рамково решение 2006/960/ПВР на Съвета

След Лисабонския договор се налага приемане на законодателен акт относно организационните и процесуалните аспекти на обмена на информация между правоприлагащите органи в ЕС. Директивата е част от пакет, чиято цел е да се създаде Кодекс за полицейско сътрудничество с оглед рационализиране, укрепване, развитие, модернизиране и улесняване на сътрудничеството в областта на правоприлагането между съответните национални агенции, като по този начин се подпомогнат държавите членки в борбата им срещу тежката и организираната престъпност и тероризма.

 • Докладчик в сянка по предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на регламенти (ЕС) 2019/816 и (ЕС) 2019/818 по отношение на определянето на условията за достъп до други информационни системи на ЕС за целите на Европейската система за информация за пътуванията и разрешаването им/ ETIAS/
 • Докладчик в сянка по предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на условията за достъп до други информационни системи на ЕС за целите на ETIAS и за изменение на Регламент (EС) 2018/1240, Регламент (EО) № 767/2008, Регламент (ЕС) 2017/2226 и Регламент (ЕС) 2018/1861
 • Докладчик в сянка по предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на условията за достъп до другите информационни системи на ЕС и за изменение на Регламент (ЕС) 2018/1862 и Регламент (ЕС) 2019/816

Регламентите са необходими, за да се осъществи оперативно функционирането на Европейската система за информация за пътуванията и разрешаването им / ETIAS/. Чрез нея ще се извършва подробна проверка за сигурност на всеки не-гражданин на ЕС, който влиза на територията на Шенген. Тази система за разрешение за пътуване ще събира, следи и актуализира необходимата информация относно посетителите, за да определи дали е безопасно да влязат в страните от Шенген и ще важи за гражданите на страните, от които по принцип не се изискват визи за престой до 90 дни в ЕС.

 • Докладчик по доклад относно изкуствения интелект в наказателното право и използването му от полицията и съдебните органи по наказателноправни въпроси

Изкуственият интелект е в основата на технологичната революция на 21-ви век. Употребата му във все повече сфери на обществения и личния живот повдига редица етични, морални, но и правни въпроси.

Докладът има за цел да разгледа въпросите, свързани с използването на технологии като лицево разпознаване, алгоритми за предсказване на престъпления и др. в наказателното право и използването им от полицейските и съдебните органи по наказателноправни въпроси.

Като се признават потенциалните възможности и предимства, които ИИ може да предостави, в доклада се подчертават и значителните рискове за нарушаване на човешки права и дискриминация, които може да предизвика. Вследствие на изложения доклад ЕП прие резолюция, с която призовава за ограничения и човешки контрол при използването на изкуствен интелект в правоприлагането и за забрана на лицевото разпознаване на публични места.

 • Докладчик в сянка по Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно устойчивостта на критичните субекти

За да може да защитава ефективно европейските граждани, ЕС трябва да намалява уязвимостта, включително по отношение на критичните инфраструктури. Предложението за Директива е насочено към осигуряването на вътрешния пазар на услуги, които са от основно значение за поддържането на жизненоважни обществени функции или икономически дейности, чрез повишаване на устойчивостта на критичните субекти, предоставящи такива услуги. Целта е да се гарантира сигурността, като се има предвид, че критичните инфраструктури са изложени на риск да бъдат и потенциални терористични цели.

 • Работа по пълноправното членство на България в Шенгенското пространство за свободно движение.

Проведени бяха редица срещи с представители на политическите семейства в ЕП, основно Групата на социалистите и демократите и Групата на Обнови Европа В качеството си на координатор в Комисията по транспорт и туризъм и в рамките на изслушването на холандския комисар Вопке Хукстра през есента на 2023 повдигнах темата за холандската позиция. През декември 2022г. изпратихме писмен въпрос до Комисията, подкрепен от над 70 членове на ЕП от всички политически семейства. По инициатива на Делегацията на българските социалисти в ЕП, председателят на С&Д Ираче Гарсия Перес повдига многократно темата в публичното пространство, а групата на С&Д поде кампания в социалните мрежи. Нашата делегация също така изпрати писмо до шведските социалисти, отново през есента на 2022г. и получи уверенията им за подкрепа.

3. Дейност в България

Дейността ми в България се осъществява главно чрез офисите ми в гр. София /открит  през септември 2019 г./ и в гр. Варна /открит през октомври 2019 г./, както и с помощта на местните офиси на Делегацията на българските социалисти в ЕП.

Вярвам, че българските граждани заслужават не само да бъдат информирани за дейността на европейските институции, но и да общуват със своите представители в ЕП. Ето защо използвам всяка възможност за срещи и директни контакти, както в България и в чужбина.

Това ми позволява да получа по-ясна представа за това какви са очакванията към ЕС и към работата на европейските депутати, с какви проблеми се сблъскват гражданите и как можем заедно да търсим решения.

По време на обиколките в страната, отделям специално време за срещи със симпатизантите на БСП. Вярвам, че връзката с хората, които ме избраха за свой представител в Брюксел, трябва да бъде поддържана и надграждана. Продължавам да правя всичко по силите си, за да оправдая високите им очаквания.  

Съзнавам, че медийното присъствие е ключово за популяризирането на дейността ми в ЕП. Това е причината да участвам активно в телевизионни и радио предавания и да дискутирам темите на деня, в чиято основа са законите, които изработваме и гласуваме в Европейския парламент. С екипа ми поддържаме и развиваме канали в социалните медии, за да стигнем до максимално широк кръг от хора и да бъдем полезни с информация от източника, която касае работещите хора, бизнеса, българските институции.

4. Собствени инициативи

 • Национален ученически конкурс под наслов „Спомен за миналото с надежда за бъдещето”, посветен на 80-тата годишнина от събитията в с. Ястребино /1943г./, организиран от сдружение „Академика245“ и Петър Витанов, декември 2023 г. – февруари 2024 г.

Конкурсът цели да провокира младите хора да изразят своята позиция и да отправят творческите си послания чрез изразните средства на изкуствата /есета, картини или видеа/, които отразяват духа на обединение, толерантност и ангажираност за един по-добър свят.

 • Дискусия „Цената на личния преход – зелен, дигитален, демографски“, организирана от Делегацията на българските социалисти в ЕП, Фондация Фридрих Еберт – Бюро България, Института за социална интеграция и Фондацията за европейски прогресивни изследвания, 16 февруари 2024 г.

Основните акценти са поставени върху: възможностите ни за справяне с демографската криза посредством зелени преход, дигитализацията и Изкуствения интелект; пазара на труда и професиите на бъдещето; стратегиите за повишаване на ефективността на работещите, чистите технологии и персонализирането на образованието и здравеопазването в контекста на овладяван на социалните и др.

 • Дискусия „Готови за бъдещето? Демографската картина – цената на неравенствата“ , 16 октомври 2023 г. организирана от Делегацията на българските социалисти в ЕП,

Дискусията адресира необходимостта от задълбочен дебат и всеобхватна търсенето на промяна в общественото мнение, кардинални хоризонтални решения в бюджета, икономиката, социалната политика, здравеопазването и образованието.

 • Форум за прогресивни леви решения“, организиран от Делегацията на българските социалисти в ЕП, 12 май 2023 г.
 • Удостояване с титлата „Доктор хонорис кауза“ на На висшето училище по телекомуникации и пощи и изнесена лекция, посветена на ползите и предизвикателствата пред използването на Изкуствен интелект,  21 април 2023 г.
 • Кръгла маса „Работа за младите, младите на работа“, 7 април 2023 г.

Идентифицирането на неактивните младежи и тяхното включване в заетост,образование и/ или обучение е основно структурно предизвикателство на пазара на труда в страната. Рискът от маргинализация, социално изключване и бедност предполага наличието на инструменти за мониторинг и разработването на нови подходи за подпомагане на младите хора,които нито учат,нито работят. Основни акценти в дискусията бяха  намирането на решения за повишаване на младежкото участие на пазара на труда,за определяне,достиг ане и активиране на неактивни младежи; оценка на рисковете в този процес,както и възможните мерки и интервенции в областта на образованието, трудовата заетост,социалното включване и др.

Участие взеха: Атанас Пеканов – заместник министър-председател по управление на европейските средства;  проф. д-р Сашо Пенов – министър на образованието и науката; Крум Зарков – министър на правосъдието; Весела Лечева, проф. д-р Емил Мингов – заместник-министър на труда и социалната политика и др.

 • Кръгла маса „Транспортът на бъдещето – чиста енергия на справедлива цена“, 12 април 2022 г.

Преговорите за възстановяването на тежко пострадалия транспортен сектор, декарбонизацията на транспорта и трансформацията на европейската икономика са същностен елемент от дебата в каква посока поема Европейският съюз и каква е готовността на България да участва в тези процеси.

Целта на събитието бе да бъде предоставена възможност за стимулиране на диалога между изпълнителната и законодателната власт и бизнеса във връзка с необходимостта от предприемане на реформи и реализиране на мерки, произтичащи от изискванията за декарбонизация и постигане на въглеродна неутралност на ЕС към 2050 г. Основни акценти в дискусията: принципите за въвеждане на електромобилите, необходимостта от изграждането на зарядни панели по републиканската пътна мрежа, привличането на инвеститори в сферата на мултимодалния транспорт, както и внедряването на различни добри бизнес политики и практики /като сливания, придобивания, зелени и инвестиционни стимули/.

Участие взеха вицепрезидентът на Република България Илияна Йотова, зам.-министъра на транспорта, председатели на Комисии в НС, представители на транспортния бранш, неправителствения сектор и академичните среди.

 • Проект „Митове за българската социалистическа партия в периода след 1989 г.“

Проектът има за цел да развенчае популярните в българското обществото митове, които изкривяват истината за ролята на Българската социалистическа партия през последните 30 години. БСП нерядко е незаслужено обвинявана за политически, икономически и социални кризи, настъпили в страната по време на прехода. От друга страна ролята й във важни за България процеси често се подценява. За да изследваме близкото минало и да оборим митологемите с факти, се обърнахме към историци, академици и общественици, които да представят становища по темата. Статиите бяха обединени в печатно издание на български език. Проведене бе и тематична конференция /25 ноември 2022 г./

 • Конскурс за есе на тема „(Не)възможен ли е мирът по принцип? Ако зад войните стоят интереси, какво стои зад мира като общочовешка ценност?“, май 2022 г.
 • Конкурс на тема „Кауза по време на криза“, по случай деня на Европа и Деня на победата, май 2021 г.

Работата в името на общото благо е достойна за насърчаване. Много често малките стъпки на един човек водят до големи промени за всички.  Организирах конкурса „Кауза по време на криза“, за да подкрепим общественополезно начинание, по което работят хора на възраст до 29 години. Предвидена бе и парична награда.

 • Онлайн дискусия „Какво е и какво не е дигиталният зелен сертификат?“, 22 април 2021 г.

Идеята за Covid-сертификати в началото бе посрещната с неразбиране и много въпроси. Затова си поставих за цел да предоставя максимално изчерпателна информация относно възможностите, които дава Дигиталният зелен сертификат – защо и как Европейският съюз стигна до тази идея; на кого и в какви ситуации ще е от полза? Както и да разсее опасенията и усещането за дискриминация от налагането на Паспорта в общоевропейски план.

 • Проект „Европейските течения – оттук накъде?“

Политическите движения в Европа са в процес на постоянна промяна и все повече се отдалечават от общоприетите концепции, с които сме свикнали да ги свързваме. Проектът имаше за цел да анализира настоящата ситуация и да внесе яснота чрез концептуална разработка, издадена в книга.

Тя обединява историята и теоретичната основа с полето на примерите и практиката. Разглежда опитите за налагане на партии/движения, формирани на идеологически принцип или обусловени по специфичен критерий. Акцентът е поставен върху бъдещето и перспективите – какви са възможностите да излязат на предни позиции в европейски план. Включено е и изследване доколко тези процеси се отразяват в България и как влияят върху идеологическото противопоставяне в страната.

Сред авторите има утвърдени специалисти и млади изследователи, които участват активно в обществено-политическия живот на страната, но и работят академично по зададените теми. Тази симбиоза е особено подходяща като принцип и за бъдещи проекти.

 • Конкурс на тема „Моята европейска история от вкъщи“, по случай Деня на Европа и Деня на победата,  май 2020 г.

Ограниченията, предизвикани от Ковид-пандемията, рязко промениха усещането за свобода, движение, свързаност.  Същевременно ни накараха да си спомним нещата, които ни събират, дори, когато сме физически разделени.

Отправихме предизвикателство към младежи на възраст между 18 и 29 години, които трябваше да ни покажат своя поглед към безпрецедентната ситуация  в Европа чрез снимка и кратък текст. За да подкрепим професионалното израстване на отличените участници, раздадохме награди под формата на ваучери за книги.

 • Конференция „Кавказки пленници: Източното партньорство на ЕС – политика на приобщаване или инструмент за сдържане?“, съвместно с Института за икономика и Международни отношения, 29 ноември 2019 г., гр. София

Целта на дискусията бе да бъдат обсъдени основните предизвикателства и проблеми пред политиката на ЕС към източните съседи 10 години след старта на инициативата Източното партньорство. Срещата трябваше да отговори на въпросите  доколко са постигнати заложените цели,  какви са спецификите по отношение на Кавказкия регион; как се проектират регионалните проблеми и конфликти, какъв е потенциалът на регионалните икономически интереси и други. Темите бяха разгледани и през призмата на ЕС. Предложени бяха и възможности за активизиране на ролята на Съюзът /и България в частност/ в региона.

Участие взеха: вицепрезидентът на Република България Илияна Йотова, зам.-председателят на 44-то Народното събрание Кристиан Вигенин, бивши и настоящи народни представители, министри, дипломати,  представители на академичните среди и неправителствения сектор, медии.

5. Младите в ЕС

Младите хора често са двигателят на промяната, от която имаме нужда. Вярвам, че те трябва да бъдат насърчавани и включвани в процесите, които текат на европейско и местно ниво. Затова участвам в инициативи и проекти, които имат за цел да информират младите хора за начина по който работи ЕС и да ги мотивират да бъдат активна част от гражданския сектор. Стремя се да подкрепям различни каузи и да се включвам в разнообразни събития, съвместно с колеги от ЕП включително от други партии, за да можем да предложим повече гледни точки и да покажем какво представляват отделните политически семейства.

Взех участие в редица събития в страната и чужбина свързана с подкрепа на младите хора, сред които:

 • Форум за демократичен диалог „ Младите хора и Европа: използвай гласа си!”, 8 април 2023 г.

Събитието е посветено на необходимостта от информиране на младите  хора, гласуващи за първи път.

 • Заключителна среща на училищата-посланици на Европейския парламент, организирана от Бюрото на ЕП в България,  9 юни 2023 г.
 • Международната сесия на младежката програма „Модел на Европейския парламент“ /Model European Parliament (MEP), домакинствано от Първа английска езикова гимназия, 19 ноември 2022 г.
 • Лектор в V Международна лятна академия по лидерство под наслов Политическото лидерство като бранд на държавите, организирана от  Висшето училище по телекомуникации и пощи и Международния славянски университет „ДЕРЖАВИН“ – Св. Николе, Скопие, 11 юни 2022 г.
 • Семинар за старши посланици от Програмата за училища посланици на Европейския парламент на тема „Какво прави Европейският парламент за младите хора, за образованието, за гражданите на ЕС?, организиран от Бюрото на ЕП в България , 9 юни 2022 г., / с участието и на Асим Адемов (ЕНП)/.
 • IV Международна лятна академия по лидерство, организирана от Висшето училище по телекомуникации и пощи, 06 юни 2021 г./ с  уч/астието на вицепрезидента Илияна Йотова, президент Георги Първанов /2001-2011 г., посланиците на Франция – Н.Пр.Флоранс Робин, на Германия – Н.Пр. Кристоф Айххорн и др./.
 • Инициатива „Кафе Европа“, организирана от Europe Direct Vratsa към Търговско-промишлена палата – Враца, 20 април 2021 г. /с участието и на Андрей Ковачев (ЕНП),  Илхан Кючук (Обнови Европа) и Цветелина Пенкова (СНД)/.

Теми на разговора: младите хора, бъдещето на Европа, проблемите, които трябва да реши ЕС и възможностите, които предлага.

 • Дискусия „Бъдещето на европейските младежки политики”, организирана от Бюрото на ЕП в България и Националния младежки форум, 2 юли 2020 г. /участие взеха още: Цветелина Пенкова (СНД); Асим Адемов (ЕНП) и Ангел Джамбазки (ЕКР)/.
 • Онлайн среща със старши и младши посланици от Програмата за училища посланици под наслов „Поуките за Европа след Covid-19. Как ЕС да бъде по-подготвен за бъдещи подобни предизвикателства“, 12 юни 2020 г. /участваха още  Асим Адемов (ЕНП) и Ангел Джамбазки (ЕКР)/.
 • Инициатива „Кафе Европа“, организирана от Бюрото на ЕП в България, съвместно с Клуба на политолога, 27 февруари 2020 г., гр. София.
 • Среща с ученици от Професионална гимназия по икономика „Георги Стойков Раковски“, 24 януари 2020 г., гр. Ямбол.
 • Среща с ученици и учители от област Смолян участвали в състезанието „Евроскола“ на тема „Заедно за ЕС“, органзирана от Бюрото ЕП в България, 18 октомври 2019 г., гр.София /с участието и  на Андрей Новаков (ЕНП)/.

6. Зелени политики

Надявам се, че усилията, които полагаме в Европейския парламент, в посока реализиране на справедлив преход от линейна към кръгова икономика, които преминава през мерки за по-екологосъобразно производство и потребление, да намерят своето реалистично, а не емоционално възприятие у нас.  Българската държава понякога с лека ръка се отказва от възможностите, които ѝ се предоставят в тази посока. Затова съм концентрирал много усилия в посока повишаване на информираността на българското общество по отношение на произтичащото от Европейския зелен пакт.

Представените събития по-долу са само част от активността ми в тази посока:

 • Форум за социална демокрация, лекция на тема „За климатичната справедливост на Европа и актуалните екологични и социални измерения за България”,  организиран от Фондация Фридрих Еберт , 9 юли 2023 г.
 • Дискусия „Kлиматична и социална трансформация за по-добро качество на живот“, част от проекта „Mястото на България в климатичния преход“,  Фондация „Солидарно общество“ и Фондация „Фридрих Еберт“ България, 23 юни 2023 г.
 • Форум „Зеленият преход в страните от Централна и Източна Европа“, организиран от Дир.бг, 21 юни 2023 г.
 • Conference “Zero-energy buildings: the future is now”, report topic:  “The european social investment fund: a tool to stimulate building renovation”, организирана от Център за енергийна ефективност ЕнЕфект, Еко енергия и община Бургас,  31 май -1 юни 2023 г.
 • Конференция „Политики за климатична неутралност в България, организирана от  WWF Bulgaria, 17 май 2023 г.  
 • Дискусия на тема „Социалният фонд за климата за по-справедлив енергиен преход“,  организирана от Бюрото на Европейския парламент в България,  8 юли 2022 г.
 • Форум Декарбонизация на транспорта за региона на град Русе в Зеления преход-изграждане на иновационен капацитет за бъдещето“, организиран от Община Русе в партньорство с Русенски университет „Ангел Кънчев” и Асоциацията на Дунавските общини „Дунав”,  10 май 2022 г.

В събитието взеха участие над 120 политици и практици, учени и иноватори, предприемачи, бизнес асоциации и граждански организации в областта на транспорта, енергийните системи, градското и речното крайбрежно планиране, местното и регионалното развитие, околната среда.

 • Уебинар Политиките на Европейския съюз за опазване на околната среда“, организиран от Бюрото на Европейския парламент в България , 30 май 2022 г.
 • Уебинар „Зелената сделка и бизнесът в България“, организиран от Икономедиа по проект „Натура 2000 – нови хоризонти“, 15 юли 2021 г. /с участието и на Андрей Новаков (ЕНП), Радан Кънев (ЕНП), Искра Михайлова (Обнови Европа)/.
 • Дискусия на тема „Цената на Зелената сделка“, организирана от „24 часа“ с подкрепата на Европейския парламент, 26 май 2021 г.

Фокус на разговора е енергийният преход и бъдещето на въглищните централи на България в контекста на поставените от ЕС цели за намаляване на парниковите емисии с 55% до 2030 г.

 • Дискусия „Бъдещето на българската енергетика“, 26 март 2021 г., гр. Раднево.
 • Информационно-образователно ателие за ефективно използване на ресурсите и кръговата икономика на тема „Бъдещето – работа и живот в зелено“ –  онлайн ателие за кръгова икономика и ефективно използване на ресурсите, организирано от Българското училище за политика „Димитър Паница“ по проект EU COOLтура, изпълняван с подкрепата на ЕС, 02 март 2021 г.
 • ⮚     Създадохме фейсбук страница „Зеленият път на България“, която има за цел да насочи вниманието на потребителите на социалната мрежа към проблемите с измененията на климата, да обяснява зеления преход на достъпен език и да информира за решенията, които се взимат на eвропейско и национално ниво. 

7. Други

 • Дискусия на тема Дигитална демокрация: Европейската регулация на изкуствения интелект и основните права“, организирана от Бюрото на ЕП в България и Българския център за нестопанско право, 26 март 2024 г.

Обсъдени са  различните аспекти, свързани с приемането и прилагането на Акта за изкуствения интелект, следващите стъпки на европейските институции и държавите членки, възможни мерки и добри практики, които могат да създадат по-големи гаранции за спазване на правата на човека на местно ниво. Специално внимание бе бъде отделено на европейските избори и рисковете, които крие използването на новите технологии с изкуствен интелект за правото на изразяване и информация по време на избори.

 • Конференция „Модернизация на отбраната“, организиран от Центъра за изследване и политика, 14 ноември 2023 г.
 • Дискусия Напред! Силен глас в Европа“, Мангалия, Румъния, 27 август 2023 г.

Ключовите теми на дискусията са присъединяването на България и Румъния към Шенген, регионалното сътрудничество и ситуацията в Черно море на фона на войната. С участието на Раду Опреа, министър на икономиката, предприемачеството и туризма, Симона Букура Опреску, министър на труда и социалната солидарност, Адриан Качиу, министър на инвестициите и европейските проекти и Богдан Груя Иван, министър на цифровизацията и научните изследвания и др.

 • Форум „България в Еврозоната – предимства и възможности“, организиран от Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, DIR.BG и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия., 9 декември 2022 г.
 • Дискусия „Заплати за достоен живот“, организирана от Колектив за обществени интервенции, с участието Лейла Шайби, член на ЕП от Франция, представители на сидикати и неправителствени организации от България, Хърватия и Сърбия и др., 20 септември 2022 г.
 • Лектор в Конференция „На следващия ден?” на тема „Екологична и продоволствена сигурност: колко удара още може да поеме светът?, организирана от Институт за икономика и международни отношения и Фондация Фридрих Еберт – Бюро България, 27 юни 2022 г.
 • Гост-лектор на четвъртия и пети курс от Национална програма „Управленски умения“  на Българско училище за политика „Димитър Паница“ на тема „ЕП и възстановяването на Общността след кризата. Как се променят политическите приоритети?“, 12 юли  2020 г. и 19 септември 2021 г.
 • Дискусия на тема „Европейската перспектива на Западните Балкани“, оргазнизирана от Бюрото на ЕП  в България,  23 април 2021 г. / с участието и на Андрей Ковачев (ЕНП), Петър Витанов, Илхан Кючук (Обнови Европа) и Ангел Джамбазки (ЕКР)/.
 • Гост-лектор на Академия за социална политика на Националния политически институт „Димитър Благоев“ на тема „Европейският дневен ред в сектора транспорт“, 18-20 октомври 2020 г., гр. Габрово.
 • Среща с граждани на тема: „ З0 години демокрация – промениха ли се нашите права?“, 25 януари 2020 г. /с участието и на проф. Янаки Стоилов, зам.-председател на 43-то Народно събрание/.
 • Дискусия с граждани от област Стара Загора на тема „Новият европейски бюджет – шанс за балансирано развитие на регионите?“, 24 януари 2020 г.
 • Дискусия „Европейското бъдеще на Габрово“, 18 октомври 2019 г.
 • Дискусия на тема „Приоритети за новия мандат на българските евродепутати“, организирана от Бюрото на ЕП в България, 12 юли 2019 г.,  София /с участието на Асим Адемов и Александър Йорданов (ЕНП) и Атидже Алиева-Вели и Илхан Кючук (Обнови Европа)/.

8. Връзки с БСП

Осъществих редица срещи с различни групи в София-град, области Бургас,  Варна,  Велико Търново, Враца, Видин, Габрово, Добрич, Монтана, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Перник, Русе, Силистра, Сливен, София-област, Стара Загора, Търговище, Шумен, Ямбол. Посещенията в страната са сред основните насоки на дейността ми, отчитайки отговорността си като представител на БСП в ЕП да достигна до максимален кръг хора с разговор за това как Европа подкрепя България, как страната ни защитава своите приоритети в европейски план, в каква посока се реализират промените на нагласи и политики в рамките на Съюза и в отделните държави, и къде е мястото на гражданите в тези процеси.

В заключение, бих желал да подчертая, че за мен като социалист единството на ЕС преминава през по-социалното лице на Съюза, през по-ефективни политики за ускорено сближаване между страните и изравняване на стандартите, през по-справедлива и по-устойчива Европа.

Share This